Hackathon "Le futur de l'éducation"

Hackathon "Le futur de l'éducation"

SCRIPT et House of Startups

en 14.11 fënnt deen éischten nationalen Hackathon ënnert dem Motto "Le futur de l'éducation" an der House of Startups statt. Wärend 12 Stonnen schaffe Schülerinnen, Schüler an aner Membren aus der Schoulcommunautéit (ënnert anerem Direktiounsmembren, Léierpersonal, Membre vum Service Educatif), Elteren a Leit aus der Aarbechtswelt  a Gruppen un den Defien vun der Educatioun a proposéieren hir Léisungen zu dësen. Begleet gi si daagsiwwer vun Coachen, Mentoren an Experten, déi se bis den Moment vun der Präsentatioun virum Jury begleeden.

 

Sitt dir och interesséiert d'Zukunft vun der matzegestalten, dann mellt iech hei un.


 

Kontakt

Website:

E-mail:

Telefon:

Adress: